KAVRAM VIP

Rehberlik

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, modern eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Öğrencilerin akademik başarılarının artmasında okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisinin etkinliğinin farkındayız.

Tecrübeli ve uzman rehberlik servisimiz, öncelikle öğrencimizi tanımayı, ardından ona kendisini tanıtmayı, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi için ortaöğretim hayatı boyunca yanında bulunarak ona destek olmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla, okul yönetim sistemine entegre edilmiş olan haftalık, aylık ve yıllık “REHBERLİK ÇALIŞMALARI VE ENVANTERLER” uygulanmaktadır. Velilerimiz okulumuza davet edilerek öğrencimizle ile ilgili elde edilen sonuçlar birebir değerlendirilmektedir. “OKUL, AİLE VE ÖĞRENCİ KOORDİNASYONU” sağlanarak öğrencimizle ilgili en ideal kararların alınabilmesi amaçlanmaktadır.

 

Öğrencimizin kişisel gelişimi ve akademik başarısının artırılmasını sürecindeki görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek amacıyla alanında uzman kişiler tarafından “VELİ SEMİNERLERİ” düzenlenmektedir.

Ayrıca “SINIF DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİMİZ”, öğrencilerimizin ders içi ve ders dışı aktivitelerini birebir takip etmekte ve velilerimizi sürekli bilgilendirmektedir.

 Rehberlik ve Yönlendirme Dersi

MEB-  Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2008 yılından itibaren yürürlüğe koyduğu ve Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersinde kullanılmak üzere yayınladığı Rehberlik Etkinlikler El Kitabı’ndaki 7 kazanımı içeren 30 etkinlik sınıf rehber öğretmeni tarafından rehberlik derslerinde işlenir. Okul rehber öğretmeni ve okul psikoloğu da bu derslere belli periyodlarda girer ve planında belirlediği konularda veya ihtiyaca yönelik olarak sunumlar ve bilgilendirmeler yapar.

 Oryantasyon Çalışmaları

 1.  “Kavram VIP’li Olmak” Sunumu:

  Eğitim-öğretim yılı başında 9. sınıflara okul yöneticilerimiz  “Kavram VIP’li Olmak” isimli bir sunum yaparlar. Bu sunumda kurum kültürü, değerlerimiz anlatılır.

 2.  Birimlerin Tanıtılması:

  Okuldaki birimler, idari ve hizmet bölümlerinin (Müdür, Müdür yardımcıları, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, Öğrenci İşleri, Halkla İlişkiler, Danışma, İç Hizmetler, Bilgi İşlem, Yemekhane, Revir, Kütüphane vb. ) tanıtımı yapılır.

 3.  Sınıf Geçme ve Disiplin Yönetmeliği:

  Öğrencilerimize okul kuralları, disiplin ve ödül yönetmeliği, sınıf geçme sistemi rehberlik ders saatinde aktarılır.

 4.  Öğrenci Uyum Süreci:

  Liseye yeni başlayan veya nakil yoluyla gelen öğrencilere yönelik bireysel/grup görüşmeleri yapılarak bir an önce okula uyum sağlaması yönünde rehberlik edilir. 

 5.  Akademik Başarı Takibi
  Öğrencilerimizin yıl boyunca başarıları sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte takip edilir.
  •  HKS sınavlarında başarı seviyesi iyi olanlar teşvik ve takdir edilir. Bunu yaparken okul başarı panosu kullanılır ve velilere mesaj çekilir.
  •  Sınıf rehber öğretmenleri tarafından tespit edilen belli başarının altındaki öğrenciler ile motivasyon çalışması yapılır ve gerekli durumlarda veliler bilgilendirilir.
  •  Rehberlik ders saatinde:

 Öğrenme Stiline Göre Etkili Çalışma

 Başarıyı artırıcı, hedef belirlemeye ve bir üst eğitim kurumunu tanımaya yönelik çalışmalar

 ÖSYS sistemi (Sınav sisteminin detayları, Puanlar, Katsayılar, Bölümler vb.)

 Alan Seçimi Çalışmaları

 Motivasyon Çalışmaları

Bireysel ve Grup görüşmeleri ile öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konularda motivasyonları sağlanır. Bunun dışında Mesleki Rehberlik kısmında ayrıntıları olan; Akran rehberliği, Meslek Tanıtımları, Üniversite gezileri ve sınıf rehber öğretmenlerinin yaptığı Motivasyon gezileri yapılır.

 •  Alan Seçimi

  Alan seçimi 10. Sınıfın sonunda gerçekleşmektedir. Sağlıklı bir seçim yapmak öğrencinin gelecekteki kariyerinin ilk basamağını oluşturmaktadır.  Bu kapsamda her bir öğrencinin; Holland mesleki envanter sonuçları, akademik başarısı, öğretmenlerin görüşleri, velinin ve öğrencinin isteği bir arada analiz edilerek gerekli yönlendirme yapılır.

 •  Üniversite Gezileri

  Öğrencilerin üniversiteleri ve birimlerini yakından tanımalarını sağlamak ve ÖSYS’ye yönelik motivasyonlarını arttırmak amacıyla üniversite gezileri 10. 11. Ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için düzenlenir. Böylelikle öğrencilerimiz kariyer basamağındaki en önemli bir üst eğitim kurumunu yakından tanımış olur.

 •  Akran Rehberliği

  Okullarımızdan mezun öğrencilerimiz davet edilerek okudukları bölümler hakkında bilgi verirler ayrıca lise yıllarını nasıl geçirdiklerini aktararak lise öğrencilerimize tavsiyelerde bulunurlar.

 •  Meslek Tanıtımları

  Alanında uzman meslek erbaplarının veya akademisyenleri okulumuza davet edilerek meslek tanıtımı yapılır.

 • Bireysel Rehberlik

  Öğrencileri dönemde en az bir kez görüşmeye almak sistematik olarak hedeflenir. Bunların dışında öğrenciler de ihtiyaç duydukları durumlarda randevu alarak görüşmeye gelebilirler. Bireyi tanıma çalışmaları kapsamında her öğrencinin bir rehberlik dosyası oluşturulur. Bu dosyada Öğrenci Tanıma Formu, Otobiyografi, Holland mesleki envanter, öğrenme stilleri, çoklu zeka envanter sonuçları ve diğer yapılan envanterler yer almaktadır. Ayrıca görüşme özetleri yer alır.
  Ayrıca okul rehber öğretmeni ya da okul psikoloğu; öğrenci, öğretmen, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda ihtiyaca yönelik görüşmeler planlayabilir.
  Bireysel görüşmelerde:

 •  Oryantasyon görüşmeleri; liseye yeni başlayan veya nakil gelen öğrenciler ile tanışma görüşmeleri yapılır,
 •  Sorun odaklı görüşmeler; öğrencinin kendisiyle, okulla, arkadaşlarıyla veya ailesiyle olan sorunlara yönelik görüşmeler yapılır (Gerekli durumlarda veli ile iletişime geçilir.) Sorun odaklı görüşmelerde sorunların boyutuna göre;

 Önce okul psikoloğuna yönlendirilir,

 Okul psikoloğu kendi alanıyla ilgili incelemeyi ve takibi yapar, gerekli görüldüğünde psikiyatriye yönlendirilir.

 •  Aciliyet Rehberliği

  Bir durum sonucu (örneğin; öfke krizi, kavga, iletişim sorunu vb) gelişen görüşme tipidir.

 •  Motivasyon ve Başarıya Yönelik Görüşmeler

  Öğrencinin okula uyumu, başarıyı artırıcı olan motivasyon odaklı görüşmelerdir.

 •  Grup Rehberliği

  Grup çalışmalarında ise amaç; benzer sorunlar yaşayan öğrencilerin, sorunlarına birlikte çözüm aramaları, grup etkileşimi içinde “bunu yaşayan yalnız benim” duygusundan uzaklaşmaları ve grup halinde yaşayarak öğrenme sürecine ulaşmalarıdır. Grup çalışması için belirlenen konunun içeriği değişse bile, öğrencilerin öncelikle kendileriyle ilgili konuları paylaşabilme, kişisel özelliklere saygı gösterebilme, diğerlerini anlama ve dinleme gibi bireysel deneyimler yaşamaları hedeflenir. Rehberlik birimi tarafında, benzer konularda desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerle, öğrencilerin istekleri de göz önüne alınarak, sene içine yayılmış grup çalışmaları yapılır. 

 •  
 •  Öğrenci Tanıma Formu
 •  Otobiyografi
 •  Yaşam pencerem anketi
 •  Öğrenme stilleri
 •  Çoklu zekâ envanteri
 •  Holland mesleki tercih envanteri
 •  Başarısızlık nedenleri anketi
 •  Çalışma davranışı belirleme anketi
 •  Burdon Dikkat Testi
 •  Sınav Kaygısı Envanteri
 •  
 •  
 • Öğrencilerimizin kendi yetenek ve ilgi alanlarına yönelik olarak tanıtım, bilgilendirme çalışmalarının yanında ÖSYS sınav sonuçlarına göre etkin tercihte bulunması amacıyla tercih döneminde verilen hizmetlerden oluşmaktadır. Bu konuyla ilgili teknolojiden yararlanarak Türkiye’deki tüm bölümlerin puanları, başarı sıralarını görebildiğimiz bir tercih robotu bilgisayar programı kullanılmaktadır.
 •  Veli iletişimi

  Okul yönetim sistemi, web duyuruları, SMS, periyodik telefon görüşmeleri ile veli ev ziyaretleri unsurlarıyla sağlanmaktadır.

 •  Bireysel Görüşmeler

  Rehberlik birimi olarak anlayışımız; öncelikle hem öğrenci, hem veli açısından “eğitime destek” noktasındadır. Bu nedenle, veliler gerekli gördükleri her durumda rehberlik biriminden randevu alarak rehberlik görüşme talebinde bulunabilirler.

 •  Seminer Çalışmaları

  Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı Semineri, Verimli Ders Çalışmanın Psikolojik Koşulları Semineri, Sınava Hazırlanan Veli Semineri, Ergenle İletişim Semineri, Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirme vb. seminer konuları ile ihtiyaç doğrultusunda kaynak kişilerin okulumuza davet edilerek vereceği seminerler.

 •  Bilgilendirici Broşür ve Bülten Çalışmaları

  Ailelerin çocuklarına eğitim sürecinde sağlıklı destek verebilmeleri amacıyla çocukların içinde bulundukları yaş düzeyi ile ilgili yaşanabilen (fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal) gelişimsel durumlar, aile içi etkili iletişim vb. gibi ihtiyaç duyulan pek çok konuda aileyi bilgilendirici broşür ve bültenler hazırlanır. Hazırlanan bültenler web sitesinde yayınlanmaktadır.

 •  
 •  Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.
 •  Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması.
 •  Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (üniversiteye giriş sistemi, vb. konularda).
 •  Gerekli dokümanların (broşür, üniversitelere ilişkin dokümanlar, vb.) sağlanması.

 

Kavram VIP’de yürütülen Danışmanlık Sisteminin daha sağlıklı gerçekleşmesi için belirli periyotlarla öğretmenlerle bireysel görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler esnasında her öğrenci tek tek ele alınarak, akademik ve psiko-sosyal değişimler ve gelişimler üzerinde durulur. Bu sayede öğrencilerinin gelişim süreçlerini daha yakından takip etmek ve ihtiyaçları kısa sürede tespit etmek mümkün oluyor. 

 •  Motivasyon
 •  Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 •  Test Çözme Teknikleri
 •  Ders Çalışma Programı Hazırlama
 •  Deneme Sınavı Sonuç Karnesi Değerlendirme
 •  Sınav Kaygısı